Sami Efendi Hazretleri Ve Kur An Ehli Tahir B C3 Bcy C3 Bckk C3 B6r C3 Bck C3 A7 C3 Bc Hocam C4 B1z